Idhaya Web Team

Name
:
Mr.V.Mahesh
Qualification
:
M.C.A.,B.Ed.,M.Phil.,D.C.H.T
Date of Joining
:
04/09/2017
Designation
:
System Admin

Name
:
Ms.B.Sudharsana priya
Qualification
:
M.sc(IT).,
Date of Joining
:
17/06/2019
Designation
:
System Analyst

Name
:
Ms.S.Jenifer
Qualification
:
B.E(CSE).,
Date of Joining
:
02/12/2019

Designation

:
System Analyst